We’helpen je snel een nieuwe baan of carrière te vinden.
 
We hebben meer dan 30.000.000 mensen over de hele wereld geholpen bij het vinden van een nieuwe baan. Met duizenden banen in jouw branche, connecties met meer dan 7.000 werkgevers en recruiters, en meer dan 3,000 loopbaancoaches, hebben we alles wat jij nodig hebt om jouw ideale nieuwe baan of loopbaan te vinden.

Registreer om aan de slag te gaan Of Registeren met een ID Of

Inloggen bij het Career Resource Network® hier.

Home Lee Hecht Harrison®

Gebruiksvoorwaarden

Over deze gebruiksvoorwaarden

Deze website (‘Website’) wordt u ter beschikking gesteld door Lee Hecht Harrison® LLC (‘LHH’). Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden in dit document ("Gebruiksvoorwaarden"). Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u deze Website niet gebruiken. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar dergelijke wijzigingen worden pas van kracht nadat ze hier zijn geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om bij elk gebruik van deze Website te controleren of deze Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd. De datum van de laatste wijziging wordt altijd hieronder vermeld.

Datum laatste wijziging: 27 januari 2017.

Verlening van beperkte licentie

Er wordt u uitsluitend een beperkte, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, niet in sublicentie te geven, niet-exclusieve, wereldwijde, herroepbare licentie verleend om de Website te openen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U mag deze Website uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen in dit document gebruiken voor persoonlijk educatief gebruik. 

Internationaal

Deze Website wordt over het algemeen beheerd vanuit de Verenigde Staten van Amerika. De Website kan toegankelijk zijn vanuit verschillende jurisdicties over de hele wereld. LHH verklaart echter niet dat deze Website of delen van de Inhoud ervan (zie de definitie hierna) kan of kunnen worden weergegeven in of geschikt is of zijn voor de jurisdictie van waaruit u deze Website opent. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de wetgeving van uw jurisdictie naleeft. U dient er bovendien mee akkoord te gaan alle wetgeving met betrekking tot exportcontrole van alle jurisdicties na te leven. 

Downloadbare materialen

LHH kan u met opzet downloadbare materialen ter beschikking stellen via deze Website ("Downloadbare materialen"). Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden of in de Downloadbare materialen zoals deze aan u worden verstrekt, mag u dergelijke Downloadbare materialen uitsluitend gebruiken voor persoonlijk educatief gebruik. U mag de Downloadbare materialen niet kopiëren, weergeven (in welke indeling of op welk medium dan ook), distribueren, aanpassen, wijzigen, beschikbaar stellen aan anderen of reproduceren, noch afgeleide werken van de Downloadbare materialen maken of de Downloadbare materialen op een andere manier gebruiken dan voor uw eigen niet-commerciële, persoonlijke educatieve gebruik. Als dat in de Downloadbare materialen of op de Website is aangeven, mag u één kopie maken van dergelijke geïdentificeerde Downloadbare materialen, uitsluitend voor uw persoonlijke archiveringsdoeleinden. In de Downloadbare materialen kunnen verdere beperkingen zijn vermeld en als dergelijke beperkingen in strijd zijn met de beperkingen in dit artikel, krijgen de beperkingen in de Downloadbare materialen voorrang. Om iedere twijfel weg te nemen: u mag kennisgevingen van auteursrechten of eigendomsrechten niet verwijderen uit de Downloadbare materialen.

Inhoud

Deze Website bevat woorden, afbeeldingen, logo's, materialen, tekst, muziek, visuele onderdelen, foto's, video's, discussies, fora, opmerkingen, chats, illustraties, literatuur, gereedschappen, weergaven, geluiden, knoppen, handelsmerken, servicemerken, presentaties, uiterlijkheden, lay-out, methodologieën, organisatie, processen, objecten, onderdelen, ideeën, uitdrukkingen, audiovisuele items en andere inhoud die allemaal eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven door LHH, aan LHH gelieerde ondernemingen of externe licentiegevers van LHH en/of daaraan gelieerde ondernemingen ("Inhoud"). U hebt geen enkel eigendomsrecht op de Inhoud. U hebt geen enkel ander recht op de Inhoud dan hetgeen uitdrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord dat u geen Inhoud zult kopiëren, reproduceren, weergeven, overbrengen, onzichtbaar maken, traceren, fotograferen, parseren, herpubliceren, coderen, vertalen, distribueren of verstoren, noch Inhoud aan reverse-engineering zult onderwerpen, afgeleide werken van de Inhoud zult maken of code (objectcode, inhoudscode enzovoort) van de Inhoud zult openen zoals deze op de Website wordt weergegeven. U gaat er bovendien mee akkoord onbevoegde bronnen niet rechtstreeks of indirect te helpen de Inhoud te gebruiken, weer te geven, te analyseren of te beïnvloeden. U gaat er bovendien mee akkoord dat u de Inhoud niet zult gebruiken voor andere doeleinden dan een bevoegd gebruik voor uw eigen persoonlijke, educatieve en niet-commerciële gebruik, uitsluitend zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden.

Handelsmerken

Om iedere twijfel weg te nemen en om niets te beperken tot het voorgaande of andere informatie in deze Gebruiksvoorwaarden: u mag geen handelsmerken, logo's, merkgegevens, presentaties of servicemerken van LHH, aan LHH gelieerde ondernemingen of externe licentiegevers van LHH ("Merken") die op deze Website worden weergegeven, gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van een dergelijk Merk.

Door de gebruiker verstrekt materiaal

Telkens wanneer u materialen of inhoud op de Website plaatst of aan de Website verstrekt, op welke manier dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, via chat en fora, uploads, opmerkingen of anderszins, verleent u Lee Hecht Harrison en aan Lee Hecht Harrison gelieerde ondernemingen een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, overdraagbare en royaltyvrije licentie om dergelijke materialen en/of inhoud naar goeddunken te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, door dergelijke materialen of inhoud weer te geven, te verwijderen, aan te passen of te distribueren zonder u als bron te vermelden.

Inloggegevens

Op deze Website en/of specifieke gedeelten daarvan kunt u worden verplicht u voor gebruik te registreren en/of een gebruikersnaam en/of wachtwoord te verkrijgen en gebruiken. In dergelijke gevallen zijn de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord, en alle activiteiten die onder uw account worden uitgevoerd, uitsluitend uw verantwoordelijkheid. U mag uw inloggegevens nooit aan andere (rechts)personen geven, tonen of distribueren, noch andere (rechts)personen toestaan uw inloggegevens te gebruiken of daar toegang toe te hebben. 

Overige gebruiksbeperkingen

Het is u niet toegestaan het volgende te doen, noch om anderen rechtstreeks of indirect toe te staan het volgende te doen: 

 1. De Website of Inhoud gebruiken om mailinglijsten te maken.
 2. De Website of Inhoud gebruiken om lijsten te maken.
 3. Zich voordoen als iemand anders of valse contactgegevens verstrekken.
 4. De Website scrapen of met webcrawling, spiders of robots vergelijkbare activiteiten uitvoeren op de Website.
 5. Deeplinks op de Website plaatsen.
 6. Informatie op de Website plaatsen of via de Website overbrengen die in strijd zou zijn met eigendomsrechten of intellectuele-eigendomsrechten van anderen.
 7. Code van de Website scannen, identificeren, onderzoeken, aan reverse-engineering onderwerpen of anderszins openen.
 8. De normale of toegestane navigatie van de Website omzeilen.
 9. Een buitenproportionele hoeveelheid gegevens op de Website of een onderdeel van de Website plaatsen, of veroorzaken dat dat wordt gedaan.
 10. De Website gebruiken om de netwerken of verbindingen naar deze Website of een andere site te verstoren.
 11. De Website gebruiken om het gebruik en het plezier van de Website door anderen opzettelijk te verstoren.
 12. De Website gebruiken of materialen, directory's, Inhoud of informatie over of van de Website openen voor zover die niet opzettelijk beschikbaar voor u is of zijn gemaakt via de Website.
 13. Materialen of inhoud plaatsen voor zover dat in strijd zou zijn met de intellectuele-eigendomsrechten of rechten met betrekking tot vertrouwelijke eigendom van anderen, of links of verwijzingen naar dergelijke materialen of inhoud plaatsen.
 14. Vulgaire inhoud of materialen plaatsen, of links of verwijzingen naar dergelijke inhoud of materialen maken.
 15. Schandaliserende, lasterlijke of smadelijke inhoud plaatsen, of links of verwijzingen naar dergelijke inhoud maken.  

Disclaimer

De Website en de Inhoud daarvan worden 'as/is' (in de huidige staat) geleverd en alle uitdrukkelijke of geïmpliceerde garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doeleinde, worden afgewezen. LHH garandeert de nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud niet. LHH garandeert niet dat de Website ononderbroken kan worden gebruikt, noch dat de Inhoud ervan niet-inbreukmakend is. LHH verklaart niet dat opmerkingen of materialen op de Website nauwkeurig of volledig zijn en onderschrijft deze niet.

Privacybeleid

Het privacybeleid dat betrekking heeft op deze Website is te vinden via de volgende link en wordt bij dezen bij verwijzing opgenomen: Privacybeleid. Het is uw verantwoordelijkheid om dit Privacybeleid door te nemen, aangezien u, door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, tevens akkoord gaat met dit Privacybeleid.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Lee Hecht Harrison, LLC en aan Lee Hecht Harrison, LLC gelieerde ondernemingen en de directeuren, functionarissen, medewerkers, agenten, opvolgers en cessionarissen van Lee Hecht Harrison, LLC schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle vorderingen, schade, verliezen, aansprakelijkheden, vonnissen, advocaatkosten en overige uitgaven die worden opgelopen of vastgesteld vanwege schending door u van welk gedeelte van deze Gebruiksvoorwaarden dan ook.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan zijn Lee Hecht Harrison, LLC of aan Lee Hecht Harrion, LLC gelieerde ondernemingen in geen enkel geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, speciale of buitengewone schade of schadevergoedingen, smartengeld of gevolgschade, uit hoofde van contract, onrechtmatigheid of welke andere wettelijke theorie dan ook, voor uw gebruik van deze Website of met betrekking tot de Inhoud of diensten verstrekt in verband met deze Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijk letsel, schade aan eigendommen, nauwkeurigheid van materialen, service-onderbreking, overdrachtsfouten, virussen of wormen.

Links naar derden

Deze Website kan voor uw gemak links naar sites van derden bevatten. Dergelijke sites van derden hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid, die u dient te lezen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk op deze Website door LHH vermeld, onderschrijft LHH geen enkel aspect van de site van de derde en doet LHH daar geen garanties over.

Wetgeving

U gaat ermee akkoord alle toepasselijke wetten en voorschriften van elk overheidsniveau in elke jurisdictie na te leven.

DMCA: vorderingen met betrekking tot schending van auteursrechten, agent voor de kennisgeving van schendingen

Als auteursrechtelijk werk van u op deze Website wordt geschonden, stel de LHH agent voor de kennisgeving van schendingen hier dan van in kennis via het volgende e-mailadres: [email protected]. Zet de volgende informatie in het bericht:

 1. Een verklaring door u op straffe van meineed dat u de houder van het auteursrecht bent of de agent daarvan die bevoegd is om op te treden namens de auteursrechthouder,
 2. Een beschrijving van het vermeende auteursrechtelijk beschermde materiaal
 3. Een locatie op de Website waarop het vermeende auteursrechtelijk beschermde materiaal zich bevindt
 4. Uw contactgegevens, met inbegrip van uw adres, telefoonnummer en e-mailadres
 5. Een verklaring te goeder trouw dat u van mening bent of dat de houder van het auteursrecht van mening is (als u niet de houder van het auteursrecht bent) dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal op de website in strijd is met de wetgeving.

Externe begunstigden

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden geeft andere partijen of personen dan LHH of u rechten.

Verklaring van afstand

Er bestaat geen verklaring van afstand van de rechten, verantwoordelijkheden of verplichtingen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder het toepasselijk recht van New York. In geval van geschillen doet u afstand van het recht op juryrechtspraak.

Volledige overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden vertegenwoordigen de volledige en totale overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van deze Website, en vervangen alle overige eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke bepalingen. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen uitsluitend worden aangepast door middel van plaatsing op deze locatie.