Privacybeleid

Bij Lee Hecht Harrison N.V. en/of zijn betreffende partners ('LHH', 'het Bedrijf', 'wij', 'onze' of 'ons') staat de bescherming van uw privacy hoog in het vaandel.

In dit Privacybeleid (evenals in andere documenten waarnaar in dit document wordt verwezen) wordt beschreven welke persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe we die gegevens verwerken en beschermen als u http://lhh.com/be/nl ('de Website') bezoekt. In het beleid worden ook uw opties beschreven met betrekking tot het gebruiken, inzien en corrigeren van uw gegevens.

Persoonsgegevens die we over u verzamelen

 • We verzamelen persoonsgegevens over uw bezoek aan de Website, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) dataverkeergegevens, locatiegegevens, logbestanden, de inhoud van enquêtes/contactformulieren en andere communicatiegegevens, evenals gebruikte websiteresources. Doordat we die informatie verzamelen, zal een volgend bezoek aan de Website sneller verlopen, aangezien we dan Inhoud kunnen weergeven die relevant is voor de locatie van waaruit u de Website bezoekt.
 • We verzamelen de informatie die u aan ons ter beschikking stelt bij het invullen van contactformulieren (bijvoorbeeld 'Neem contact met ons op' of 'Meld u aan voor de nieuwsbrief'). Informatie opgeven via onze contactformulieren is geen wettelijke of contractuele verplichting, maar onthoud dat velden met een asterisk (*) verplichte velden zijn, aangezien we die informatie nodig hebben om uw verzoek te kunnen verwerken of te beantwoorden. Alle overige velden op onze contactformulieren waarin u (persoonlijke) informatie moet invullen, zijn niet verplicht. Als u contact met ons opneemt, zullen we gegevens over dat contact opslaan.
 • LHH vraagt van tijd tot tijd informatie via enquêtes. Deelname aan deze enquêtes is volkomen vrijwillig; u kunt kiezen of u wel of niet wilt deelnemen en deze informatie wilt verstrekken. We kunnen onder meer vragen om demografische informatie zoals postcode en leeftijdsgroep. We zullen alleen Speciale Categorieën van Persoonsgegevens (zoals informatie over ras of etnische afkomst, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen, uw seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, en informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens) of informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten over u verzamelen, indien u daarvoor expliciet toestemming geeft en alleen indien die informatie relevant is voor een enquête. Alleen de kleine groep LHH-medewerkers die verantwoordelijk is voor uitvoering of het beheer van die specifieke enquête krijgt deze informatie onder ogen. Enquêtegegevens worden gebruikt om de diensten van LHH te verbeteren, nieuwe producten en voorzieningen voor onze diensten te ontwikkelen, verzamelde bevindingen en trends voor de sector te leveren en wet- en regelgeving na te leven.
 • We gebruiken uw persoonsgegevens om u via e-mail te benaderen met direct marketing, mits u daarmee op het relevante contactformulier hebt ingestemd. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de ontvangst van zulke marketingcommunicatie.
 • We kunnen ook cookies opslaan op uw computer, in lijn met ons [Cookiebeleid] Cookiebeleid

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om Inhoud en hulpmiddelen zo goed mogelijk aan uw voorkeuren aan te kunnen passen.
 • Om te kunnen reageren op uw verzoek of vraag als u contact met ons hebt opgenomen.
 • Om u andere informatie te kunnen sturen (bijv. nieuwsbrieven of informatie over geplande LHH-evenementen) die u interessant zou kunnen vinden.
 • Om ons te helpen met het opstellen, publiceren en verbeteren van relevante Inhoud.
 • Om te zorgen dat de Inhoud die we via de Website leveren zo goed mogelijk wordt opgemaakt voor u en uw device.
 • Om het voor u mogelijk te maken de interactieve functies van de Website te gebruiken, mocht u dat willen.
 • Om de Website en achterliggende systemen verder voor u te verbeteren.
 • met onze zakelijke contacten, om een zakelijke relatie met u tot stand te brengen of te versterken. We kunnen u onder meer inlichten over onze diensten, producten en evenementen die interessant voor u kunnen zijn.

  Het gebruiken van uw persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden is volgens de geldende wet- en regelgeving toegestaan:

 • als het noodzakelijk is voor ons legitieme belang in het nastreven van het bovenstaande, mits dat belang niet ten koste gaat van uw recht op privacy;
 • als het in bepaalde gevallen noodzakelijk is te voldoen aan onze juridische en regulatieve plichten, zoals informatieverstrekking aan autoriteiten, toezichthouders of overheidsinstanties; of
 • als het in bepaalde gevallen noodzakelijk is een taak in het publieke belang te kunnen uitoefenen, om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen (als we gebruikmaken van speciale categorieën persoonsgegevens) of als de verwerking betrekking heeft op persoonlijke gegevens die overduidelijk tot het publieke domein behoren;
 • als we in bepaalde (beperkte) gevallen informatie verwerken waarvoor u uw toestemming hebt verleend, bijvoorbeeld voor het ontvangen van marketingcommunicatie en nieuwsbrieven via e-mail. Meer informatie over B2B-communicatie vindt u in het gedeelte 'Marketingcommunicatie', hieronder.

We maken geen keuzes op geautomatiseerde gronden zonder maatregelen te hebben getroffen om uw rechten, vrijheden en gerechtigde belangen te beschermen.

De bewaartermijnen van uw persoonsgegevens zijn afhankelijk van het doel waarvoor en het systeem waarmee de persoonsgegevens zijn verwerkt. Om dit Privacybeleid overzichtelijk te houden, zullen deze bewaartermijnen niet apart worden gespecificeerd. Er zijn diverse criteria voor het vaststellen van de relevante bewaartermijn. De in dit beleid genoemde persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang (i) dat nodig is voor het betreffende doel; (ii) dat nodig is voor het voortzetten van onze zakelijke relatie met u, (iii) u daarvoor toestemming geeft en/of (iv) dat nodig is volgens de geldende wet- en regelgeving.

Gegevens delen met derden

Om een efficiënt gebruik van uw gegevens te bevorderen, en om u diensten en/of hulpmiddelen te kunnen aanbieden, kan het soms nodig zijn dat we uw gegevens delen met derden. We doen dat echter alleen in de volgende gevallen:

 • Met leveranciers, onderaannemers en vertegenwoordigers: Van tijd tot tijd kunnen we andere bedrijven en individuen inschakelen of inhuren om in onze naam bepaalde werkzaamheden te verrichten. Voorbeelden zijn het hosten en/of beheren van website-inhoud, het aanbieden van bepaalde websitefunctionaliteit of het aanbieden van marketingdiensten. In sommige landen schakelen we derden in om op te treden conform een afgesloten licentieovereenkomst. Als uw verzoek om informatie betrekking heeft op diensten of functies van die partijen, geven we die partijen de persoonsgegevens die nodig zijn om aan het verzoek te voldoen.Zulke ontvangers krijgen alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun functie te kunnen vervullen en mogen de gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken. De ontvangers vallen onder de contractueel overeengekomen vertrouwelijkheidsverplichtingen.
 • Met betreffende LHH-partners (waaronder alle bedrijven waarover Adecco direct of indirect zeggenschap heeft) om u beter van dienst te kunnen zijn of om op uw vragen te kunnen reageren (bijv. als u het contactformulier invult). Een lijst van LHH-partnerorganisaties is te vinden op https://www.lhh.com/office-locator en een lijst van bedrijven die behoren tot de Adecco Group vindt u op https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations/.
 • Met overheden, de politie, toezichthouders of wetshandhavingsinstanties, in zoverre we daartoe verplicht of geautoriseerd zijn of wanneer het verstandig is dat te doen.
 • Als het noodzakelijk is voor due diligence in relatie tot een fusie, overname, verandering van leverancier of andere zakelijke transactie kunnen we uw gegevens ook moeten delen met de potentiële verkoper of koper en hun adviseurs.

  IP-adressen en cookies

  We verzamelen informatie over uw computer, inclusief (indien van toepassing) uw IP-adres, besturingssysteem en type browser. Dit ten behoeve van systeembeheer. Dit zijn statistische gegevens over het surfgedrag van onze gebruikers waarmee we u geenszins als individu kunnen identificeren.

  Om dezelfde reden kunnen we informatie verzamelen over uw algemene internetgebruik door een cookiebestand op uw device op te slaan. Met cookies kunnen we de Website verbeteren en u betere, gepersonaliseerde Inhoud aanbieden. Zie voor meer informatie over het gebruik van cookies door de Website ons [Cookiebeleid] Cookiebeleid.

  Als u uw computer deelt met anderen, raden we aan niet voor de optie 'Onthoud mijn gegevens' te kiezen als die door de Website wordt geboden.

  Waar uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt

  Zoals uitgelegd in het gedeelte 'Gegevens delen met derden' hierboven worden uw persoonsgegevens gedeeld met de volgende partijen:

 • Externe leveranciers, onderaannemers of vertegenwoordigers: Als we een externe leverancier, onderaannemer of vertegenwoordiger inschakelen, blijven uw persoonsgegevens onder ons beheer en treffen we maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie goed wordt beschermd.
 • Met betreffende LHH-partners (waaronder bedrijven waarover Adecco direct of indirect zeggenschap heeft): We hebben in de hele groep afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie op afdoende hoog niveau wordt beschermd.

We proberen alle stappen te zetten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in lijn met dit beleid worden behandeld.

Brengen we uw Persoonsgegevens over naar locaties buiten uw eigen land?

Uw Persoonsgegevens kunnen overgedragen worden naar en verwerkt worden in landen buiten uw eigen land. We dragen uw Persoonsgegevens alleen over naar landen die volgens de Europese Commissie een afdoende niveau van gegevensbescherming bieden, of waar wij en onze partnerorganisaties voorzieningen hebben getroffen om uw privacy te waarborgen.  Als we uw Persoonsgegevens naar andere landen sturen, zullen we die gegevens beschermen zoals beschreven in dit Privacybeleid en in lijn met de geldende wet- en regelgeving.

LHH maakt gebruik van de EU-modelclausules voor het overdragen van Persoonsgegevens vanuit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar de Verenigde Staten.

Ook neemt LHH deel aan de Privacy Shield Framework tussen de VS en de EU en Zwitserland inzake het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, ondanks het feit dat LHH op basis van het arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak C-311/18 niet gebonden is aan de EU-VS Privacy Shield Framework als juridische basis voor de overdracht van Persoonsgegevens.

Wij hebben het Amerikaanse Department of Commerce verzekerd dat wij de Privacy Shield Principles zullen naleven. Voor meer informatie over de Privacy Shield Principles, en om onze certificeringspagina te bekijken, gaat u naar https://www.privacyshield.gov/.

Zoals voorgeschreven door de Privacy Shield Principles verplicht LHH zich tot het oplossen van klachten over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Ingezetenen van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland met vragen of klachten over het Privacybeleid in het kader van het Privacy Shield dienen eerst contact op te nemen met LHH via Privacy@lhh.com.

Voor klachten die niet kunnen worden opgelost, zegt LHH toe medewerking te verlenen aan het panel dat, naar gelang van toepassing, door de gegevensbeschermingsinstanties binnen de EU of de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) is ingesteld, en zich aan het gegeven advies zal houden van het panel of de commissaris over vanuit de EU of Zwitserland overgedragen Persoonsgegevens.  Individuen binnen de EU kunnen in het kader van klachtenafhandeling ervoor kiezen om contact op te nemen met hun gegevensbeschermings instantie of een formulier invullen via deze link: http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=42962 . Individuen in het Verenigd Koninkrijk kunnen contact opnemen met de UK Information Commissioner via deze link: https://www.gov.uk/data-protection/make-a-complaint. Individuen in Zwitserland kunnen contact opnemen met de Zwitserse Information Commissioner via deze link https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact.html .

Iedereen kan gratis gebruikmaken van deze onafhankelijke geschillenbeslechting.

Onder bepaalde omstandigheden kan een individu ervoor kiezen een bindende arbitrage in te roepen voor klachten die, afhankelijk van het geval, niet door LHH of de gegevensbeschermingsinstantie of de FDPIC zijn opgelost. Als een individu formeel beroep doet op bindende arbitrage, zal LHH zich houden aan de voorwaarden die in Bijlage 1 van het Privacy Shield Framework zijn beschreven. Voor meer informatie over bindende arbitrage, gaat u naar https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction .

Zoals uitgelegd in de Privacyverklaring verstrekken wij soms persoonlijke gegevens aan derden die namens ons diensten verlenen. Wanneer we onder het Privacyschild persoonlijke gegevens overdragen aan een derde, moet tevens de toegang tot, het gebruik en het bekendmaken van de persoonlijke gegevens conform onze Privacyschild-verplichtingen plaatsvinden, en blijven we onder het Privacyschild aansprakelijk wanneer de derde partij dit nalaat te doen, tenzij we bewijzen dat we niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis waaruit de schade is voortgekomen.

LHH valt onder de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheid van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) ten aanzien van naleving en handhaving van het Privacyschild en het Zwitserse Privacyschild. Ook belooft LHH zijn medewerking te verlenen aan gegevensbeschermingsinstanties in de EER, het VK en Zwitserland. In sommige gevallen zijn we verplicht persoonlijke informatie vrij te geven waarop het Privacy Shield van toepassing is in antwoord op een wettig verzoek van publieke instanties, onder andere ten behoeve van de nationale veiligheid of wetshandhaving.

Gegevensbeveiliging

Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beveiligen, moet u beseffen dat het via internet verzenden van gegevens niet voor de volle 100% veilig is. We kunnen dan ook geen garanties bieden met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens die u naar de Website of de websites van derden stuurt. Dat verzenden geschiedt dan ook op eigen risico. We gebruiken strenge operationele procedures en adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang, verandering, verwijdering of verzending van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Uw rechten: hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien, corrigeren en verwijderen

Volgens de geldende wet- en regelgeving hebt u de volgende rechten:*

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en om een kopie ervan te ontvangen: U hebt het recht om te vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als dat zo is, hebt u het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en tot bepaalde informatie over hoe die gegevens worden verwerkt. In sommige gevallen kunt u om een elektronische kopie van de informatie vragen.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren: Als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen niet juist zijn, kunt u vragen om deze gegevens bij te werken of anderszins te corrigeren.
 • Het recht om 'vergeten' te worden/persoonsgegevens te laten verwijderen: In bepaalde gevallen hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.U kunt op elk moment een verzoek hiertoe indienen. Wij beoordelen dan of uw verzoek moet worden ingewilligd. Dit recht is echter onderhevig aan onze wettelijke rechten of verplichtingen om gegevens te bewaren.In het geval waarin we, overeenkomstig de wet, besluiten dat uw verzoek om uw persoonsgegevens te laten verwijderen moet worden ingewilligd, zullen we dat zo snel mogelijk doen.
 • Bezwaar maken tegen gegevensverwerking: In bepaalde gevallen hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, ook als we een legitiem zakelijk belang hebben bij de verwerking, bijvoorbeeld in het geval van direct marketing.

  Recht van beperking: U hebt het recht om aan ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als de accuratesse van die gegevens in twijfel wordt getrokken.

 • Inwoners van Californië hebben het recht op een kennisgeving met daarin de soorten informatie die we voor marketingdoeleinden delen met onze partners en/of derden. In die kennisgeving moet ook de contactinformatie van die partners en/of derden zijn opgenomen. We willen u erop wijzen dat we uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Klik hier om uw rechten uit te oefenen.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens met uw goedkeuring plaatsvindt, hebt u het recht die goedkeuring op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming betekent niet dat de verwerking van de gegevens vóór de intrekking onrechtmatig was.

U kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de privacy-autoriteit van het land waar u woont of werkt of waar inbreuk is gemaakt op uw rechten.

* Op alle verzoeken is de geldende wet- en regelgeving van toepassing. In lijn met geldende wet- en regelgeving zullen we vóór de verwerking van enig verzoek stappen ondernemen om uw identiteit en het verzoek te verifiëren. Zo zult u informatie moeten opgeven over uzelf, uw account en uw eerdere interacties met LHH, eventueel aangevuld met andere, wettelijk vereiste informatie.

Marketingcommunicatie

We sturen alleen marketingcommunicatie naar u als individu, en alleen als u ons daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven. Als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven, hebt u ook het recht om die toestemming weer in te trekken. U kunt de toestemming intrekken door naar de portal van de betreffende dienst te gaan (mits beschikbaar) of door ons een e-mailbericht te sturen. In het gedeelte 'Contact' leest u hoe u ons kunt benaderen.

B2B-communicatie. Als u onze prospect, partner of klant vertegenwoordigt, hetzij vóór het moment waarop u een overeenkomst sluit met Adecco, hetzij gedurende een zakelijke relatie tussen Adecco en de juridische entiteit die u vertegenwoordigt, mogen we uw contactgegevens (bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, functie, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer) verwerken in zoverre dat nodig is om de zakelijke relatie ten uitvoer te kunnen brengen. Als we daartoe gerechtigd zijn, mogen we die informatie aanpassen om ervoor te zorgen dat ze accuraat is. Dit verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang bij het in stand houden en verbeteren van de zakelijke relatie/klantenbasis en het promoten van onze producten, diensten en klantenloyaliteitsprogramma's. Over het algemeen kunt u zich niet uitschrijven voor dit soort communicatie. De communicatie is immers niet marketinggerelateerd, maar nodig voor de betreffende zakelijke relatie.

We mogen contactgegevens verzamelen uit openbaar toegankelijke bronnen (waaronder sociale media) om contact te leggen met een relevante medewerker van de cliënt of een ander bedrijf. Het overgrote deel van de persoonsgegevens die we voor marketingdoeleinden verzamelen en gebruiken heeft echter betrekking op afzonderlijke werknemers van onze cliënten en andere bedrijven waarmee we een zakelijke relatie onderhouden. Commerciële e-mailberichten die verstuurd worden naar werknemers van cliënten of andere bedrijven waarmee we een zakelijke relatie onderhouden of willen aangaan, worden verstuurd in lijn met de geldende marketingregels en kunnen voorzien zijn van web beacons, cookies en vergelijkbare elementen waarmee we kunnen bepalen of het bericht is geopend, gelezen en/of verwijderd, en of er op bepaalde links is geklikt.  We combineren zulke gegevens om uw ervaring met LHH te kwalificeren en af te stemmen, en om de andere in ons Privacybeleid beschreven activiteiten te kunnen uitvoeren.

U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de ontvangst van marketingcommunicatie. Klik daarvoor op de daartoe bestemde link ('unsubscribe' of 'opt-out') onder in het bericht. Daarnaast kunt u uw opt-out-recht op elk gewenst moment uitoefenen door hier [●] te klikken en de volgende informatie te verstrekken: uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, en het soort marketingcommunicatie dat u niet langer wenst te ontvangen.

Andere LHH-websites

We bieden online tools en services aan op andere websites die toegankelijk zijn via deze Website en waarop een ander privacybeleid van toepassing is.   

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

De bepalingen in dit Privacybeleid kunnen van tijd tot tijd veranderen. Belangrijke veranderingen zullen we bekendmaken via kennisgevingen op deze Website of door u via andere communicatiekanalen te benaderen. 

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken in relatie tot dit Privacybeleid zijn altijd welkom en kunnen gericht worden aan:  Lee Hecht Harrison N.V., Van de Wervestraat 20 B204, 2060 Antwerpen; of klik hier.

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een kopie opvragen van informatie over een specifieke overdracht van persoonsgegevens door hier te klikken.

Datum: 7 september 2021