Home Lee Hecht Harrison®

Privacybeleid

Algemeen

Deze website ('Website') is het eigendom van Lee Hecht Harrison® LLC en/of zijn partners (waaraan hierna gerefereerd wordt met 'LHH', 'ons', 'wij' of soortgelijke aanduidingen). LHH waarborgt de privacy van bezoekers van onze Website in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving en dit privacybeleid ('Privacybeleid'). In dit privacybeleid staat welke informatie wij verzamelen, hoe we die verzamelen en aan wie deze gegevens kunnen worden verstrekt. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat uw persoonlijke informatie en andere gegevens worden verzameld, verwerkt, verstuurd, opgeslagen en op alle andere manieren wordt behandeld zoals beschreven in dit privacybeleid. Indien u niet volledig akkoord gaat met de voorwaarden in dit privacybeleid, mag u deze website niet gebruiken.

Wijzigingen

Van tijd tot tijd kunnen bepaalde onderdelen van dit Privacybeleid gewijzigd worden. Het is aan u om het beleid bij elk bezoek aan de Website te controleren op updates. Wijzigingen gelden pas vanaf de datum waarop ze zijn bekendgemaakt. De laatste revisiedatum ('Revisiedatum') wordt altijd onder aan dit document vermeld:

Revisiedatum: Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op: 11 april 2017.

Overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten

Deze Website wordt over het algemeen beheerd vanuit de Verenigde Staten (VS). Tenzij anders aangegeven of door de wet bepaald, valt het beheer van de Website onder de Amerikaanse wet. Onthoud dat de privacywetgeving in de VS aanzienlijk kan verschillen van relevante wet- en regelgeving in uw land van vestiging. In sommige jurisdicties wordt de Amerikaanse privacywetgeving als ontoereikend beschouwd. Door deze Website te gebruiken, stemt u ermee in dat uw persoonlijke informatie en andere gegevens worden verstuurd naar de Verenigde Staten en andere jurisdicties waarin de regelgeving m.b.t. gegevensbescherming verschilt van die in uw land van vestiging. Voor ingezetenen van de Europese Unie (EU) of Zwitserland, zie het gedeelte NALEVING EU-VS- en AMERIKAANS-ZWITSERS PRIVACYSCHILD hieronder.

NALEVING EU-VS- en AMERIKAANS-ZWITSERS PRIVACYSCHILD

LHH houdt zich aan de bepalingen van het EU-VS- en Amerikaans-Zwitsers privacyschild zoals opgesteld door het Amerikaanse Department of Commerce aangaande het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonlijke informatie die respectievelijk is overgedragen van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. LHH heeft het Department of Commerce verzekerd dat het de principes van het privacyschild zal naleven. Mocht er sprake zijn van een conflict tussen de bepalingen in dit Privacybeleid en de principes van het privacyschild, dan zijn deze laatste bepalend. Voor meer informatie over het privacyschild, en om onze certificeringspagina te bekijken, gaat u naar https://www.privacyshield.gov/.

Met inachtneming van het EU-VS- en Amerikaans-Zwitserse privacyschild verplicht LHH zich tot het oplossen van klachten over uw privacy en de wijze waarop we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Ingezetenen van de Europese Unie of Zwitserland met vragen of klachten aangaande dit Privacybeleid dienen eerst contact op te nemen met LHH, via: [email protected].

LHH verplicht zich er verder toe om onopgeloste privacyklachten m.b.t. het EU-VS- en Amerikaans-Zwitsers privacyschild voor te leggen aan een mechanisme voor onafhankelijke geschillenbeslechting, namelijk BBB EU Privacy Shield, een non-profit-arbitragelichaam dat gevestigd is in de Verenigde Staten en onder het beheer valt van de Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig een ontvangstbevestiging van uw klacht ontvangt of meent dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld, ga dan naar www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers voor meer informatie.

Als uw klacht niet via de hierboven vermelde kanalen kan worden opgelost, is er in een beperkt aantal gevallen een bindende arbitrageoptie beschikbaar, middels een Privacy Shield Panel.

Gebruik van uw persoonlijke informatie:

Zie het gedeelte 'HOE WE DE DOOR ONS VERZAMELDE PERSOONLIJKE EN ANDERE INFORMATIE GEBRUIKEN' hieronder. 

Toegang tot uw persoonlijke informatie:

LHH erkent dat ingezetenen van de Europese Unie en Zwitserland recht hebben op het opvragen van de persoonlijke informatie en gegevens die we over hen hebben verzameld. Een ingezetene van de Europese Unie of Zwitserland die toegang wil hebben tot die informatie of incorrecte informatie wil corrigeren, aanpassen of verwijderen, dient hiertoe een verzoek in te dienen bij LHH, via [email protected]. Indien u informatie verwijderd wilt hebben, zullen we binnen redelijke termijn reageren op uw verzoek. We behouden in dat geval het recht om verificatie van uw identiteit te verlangen.

Gebruik van uw informatie door justitie:

In sommige gevallen zijn we verplicht iemands persoonlijke informatie vrij te geven in antwoord op een gewettigd verzoek van publieke instanties, onder andere ten behoeve van de nationale veiligheid of wetshandhaving.

Verantwoordelijkheid voor het doorsturen van uw persoonlijke informatie:

We mogen de door ons verzamelde informatie delen met derden, zoals beschreven in het gedeelte 'DELEN WE DE DOOR ONS VERZAMELDE PERSOONLIJKE INFORMATIE MET ANDEREN?' hieronder.

In gevallen waarin we uw informatie delen met derden, beschikken we over overeenkomsten die zulke partijen verplichten de Privacyprincipes in acht te nemen bij de toegang tot en verwerking van die informatie.

In gevallen waarin de Privacyprincipes dat voorschrijven, bieden we u de kans om via opt-in of opt-out toestemming te geven voor het delen van uw persoonlijke informatie met derden, of die toestemming juist in te trekken. U kunt die keuze op verschillende manieren kenbaar maken, afhankelijk van de situatie. U kunt uw keuze te allen tijde kenbaar maken via [email protected]. In sommige gevallen kunt u uw keuze ook kenbaar maken via de configuratieopties op de Website of tijdens de registratieprocedure, mits daarvan sprake is.

In het geval dat de gegevens van Zwitserse of EU-ingezetenen die conform het EU-VS of Amerikaans-Zwitsers privacyschild zijn verzameld, met derden worden gedeeld, zijn wij in potentie aansprakelijk, tenzij we kunnen aantonen niet verantwoordelijk te zijn voor de gebeurtenis die tot de schade heeft geleid.

Federal Trade Commission:

Lee Hecht Harrison, LLC is onderworpen aan de onderzoeks- en uitvoeringsbevoegdheden van de United States Federal Trade Commission (FTC).

Welke informatie we verzamelen

We verzamelen persoonlijke informatie ('Persoonlijke informatie') en andere informatie ('Andere informatie') over u telkens wanneer u deze Website bezoekt. Persoonlijke informatie is informatie die gebruikt kan worden om u of informatie die aan u is gekoppeld te identificeren. Andere informatie is informatie die we wel verzamelen, maar niet kan worden gebruikt om u te identificeren.

Persoonlijke informatie

Soorten Persoonlijke informatie die we verzamelen zijn onder andere (een deel van) uw volledige naam en uw persoonlijke en/of zakelijke contactgegevens, waaronder (een deel van) het volgende: adres, e-mailadres, telefoonnummers en faxnummers. We kunnen ook informatie over uw functie, positie, rol en werkgever verzamelen. We kunnen uw gebruikersnaam en andere inloggegevens voor de Website verzamelen. We kunnen de uitkomsten van uw beoordelingen en enquêtes verzamelen, evenals andere informatie die u hebt ingevuld in de online tools of op andere delen van de Website. We kunnen een lijst samenstellen van de items of materialen die u van de Website hebt gedownload. Tot slot kunnen we eventuele andere Persoonlijke informatie verzamelen die u via de Website of offline (via formulieren, contactverzoeken of gesprekken met onze medewerkers of consultants) kenbaar hebt gemaakt.

Andere informatie

We kunnen informatie verzamelen over uw IP-adres, browserversie en het apparaat dat u gebruikt om de Website te bekijken. We kunnen algemene demografische informatie verzamelen, evenals statistieken over het gebruik van de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het aantal muisklikken, het aantal keer dat u de Website hebt opgevraagd, bezochte pagina's, de tijd die u op elke pagina hebt doorgebracht en andere informatie. Dit gebeurt in geaggregeerde vorm, waarmee persoonlijke identificatie onmogelijk is.

Hoe verzamelen we persoonlijke en andere informatie?

We verzamelen uw Persoonlijke en Andere informatie, zowel actief als passief, hoofdzakelijk door uw directe gebruik van deze Website, maar in sommige gevallen ook op andere manieren, via uw (ex-)werkgever of derden.

Actief

We kunnen informatie verzamelen door uw actieve gebruik van de Website, bijvoorbeeld als u zich registreert of een beoordeling of andere tool op de Website gebruikt. We kunnen informatie verzamelen als u een formulier of ander aan ons gericht verzoek opstuurt. We kunnen informatie verzamelen als u een enquête invult, een beoordeling afrondt of een cv of ander document uploadt. We kunnen informatie verzamelen bij enige andere actieve gebeurtenis waarbij u via de Website informatie naar ons opstuurt.

In sommige gevallen kan uw werkgever of ex-werkgever informatie over u direct met ons delen.

We kunnen informatie over u verzamelen die u deelt met onze medewerkers of consultants in het kader van diensten die we op de Website of op een andere manier (waaronder via mondelinge communicatie) aanbieden.

Passief

We kunnen passief informatie over uw gebruik van de Website verzamelen. Zo kunnen we uw IP-adres registreren, evenals het aantal muisklikken, de gebruikte browser en andere informatie gerelateerd aan uw gebruik van de Website. In sommige gevallen kunnen we informatie verzamelen uit socialemediaprofielen of plug-ins die u op de Website gebruikt. We kunnen informatie over uw locatie verzamelen, bijvoorbeeld als u een tool op de Website gebruikt om de route naar een van onze kantoren te vinden.

Hoe we door ons verzamelde informatie en andere informatie gebruiken

 • Dienstverlening: We gebruiken de door ons verzamelde informatie om inloggegevens voor u te configureren en te beheren en, in algemene zin, diensten aan u te leveren.
 • Bedrijfsdocumentatie: We gebruiken de informatie om facturen en andere bedrijfsdocumentatie over zulke dienstverlening op te stellen en te beheren.
 • Certificaten: We gebruiken de informatie die we verzamelen voor het beheren van onze coachingcertificaten of andere certificaten in de mobiliteitssector door een certificatie-instantie te voorzien van uw naam, de naam van uw coach, uw contactgegevens, functie, werkgever (indien van toepassing), de soorten afgenomen diensten en de duur in uren van de geleverde diensten.
 • Administratieve informatie: We gebruiken de informatie die we verzamelen om u nieuws en informatie over onze diensten, onderzoeken en vragenlijsten te sturen.
 • Marketingcommunicatie: We gebruiken de contactgegevens die u aan ons verstrekt om u nieuws en informatie over producten, diensten en evenementen van LHH en/of partners te sturen. We kunnen u ook informatie sturen over producten/diensten van derden die naar onze mening interessant voor u kunnen zijn.
 • Juridisch: we gebruiken de door ons verzamelde informatie om te kunnen voldoen aan eventuele juridische verplichtingen of om LHH of individuen te beschermen tegen fraude of illegale activiteiten.
 • Statistieken: We gebruiken de informatie om statistieken en informatie over het gebruik van onze Website te verzamelen.

Delen we door ons verzamelde persoonlijke informatie met anderen?

 • Partners: We kunnen de informatie die we verzamelen delen met onze partners en/of ons moederbedrijf.
 • LHH licentiehouders: We kunnen informatie delen met Licentiehouders, mits die een deel van de betreffende diensten aan u leveren of hebben geleverd. Licentiehouders zijn derden die middels een Licentieovereenkomst door LHH geautoriseerd zijn het intellectuele eigendom en de handelsmerken van LHH te gebruiken om diensten aan klanten van LHH te leveren.
 • Externe consultants/dienstverleners: Van tijd tot tijd kunnen we andere bedrijven en individuen inschakelen of inhuren om in onze naam bepaalde werkzaamheden te verrichten. Zulke partijen krijgen alleen toegang tot persoonlijke informatie in zoverre ze dat nodig hebben om die werkzaamheden te verrichten. Ze gebruiken persoonlijke informatie uitsluitend in lijn met onze instructies en de relevante wet- en regelgeving en mogen de informatie niet gebruiken voor niet-goedkeurde doeleinden.
 • Handhaving/overheidsinstellingen: Indien verplicht door relevante wet- en regelgeving, of in die gevallen waarin we onszelf of andere partijen moeten beschermen in een conflict of tegen fraude of illegale activiteiten, zullen we persoonlijke informatie delen met overheden, rechtbanken of wetshandhavingsautoriteiten.
 • Certificatie-instantie: We kunnen uw naam, functie, de data van de coaching en het aantal uur van de coaching, evenals de naam van uw coach, delen met derden voor certificatiedoeleinden, zodat onze coaches hun certificaten bij sommige externe certificatie-instanties kunnen behouden.
 • Communicatie: We kunnen uw informatie gebruiken om u op te hoogte te brengen van communicatie aangaande het gebruik van deze Website of andere diensten die u van ons afneemt. We kunnen uw informatie gebruiken om u wanneer nodig te benaderen, bijvoorbeeld wanneer we een bericht van u moeten beantwoorden of u moeten helpen met inloggen. We kunnen de informatie ook gebruiken als we om een andere (gepaste) reden contact met u moeten opnemen.
 • Werkgevers/ex-werkgevers: Als de diensten via een (ex-)werkgever worden geleverd, kunnen we een lijst beschikbaar stellen met de activiteiten die u op de Website hebt uitgevoerd. Tenzij u daarvoor specifiek toestemming verleent, zullen we de resultaten van beoordelingen waaraan u deelneemt niet aan uw (ex-)werkgever verstrekken. We delen uw antwoorden in of de resultaten van beoordelingen ook niet met derden of partners, tenzij we daartoe van rechtswege verplicht zijn of u daarvoor expliciet toestemming hebt verleend.
 • Recruiters/andere externe partijen: In sommige gevallen krijgen externe recruiters en andere wervingsprofessionals inzage in het cv dat u naar de Website uploadt.
 • Enquêtes: U stemt ermee in dat u een enquête over de door ons geleverde diensten ontvangt, die gedeeld wordt met de LHH medewerkers die u diensten hebben geleverd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, coaches en consultants. U hebt de optie om uw naam uit de enquête te verwijderen. Na verwijdering van uw naam wordt de inhoud van de enquête op anonieme basis gedeeld. Uw feedback zal ook met die van anderen worden geaggregeerd om gemiddelden te kunnen verstrekken aan werkgevers die deelnemers aan onze programma's sponsoren. In zulke geaggregeerde resultaten worden echter nooit specifieke namen opgenomen.

Delen we door ons verzamelde informatie met derden voor direct-marketingdoeleinden?

Nee. We delen uw informatie niet met derden voor direct-marketingdoeleinden.

De Canadian Anti-Spam Law (CASL)

Waar nodig houden we ons aan alle vereisten van de CASL, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vragen van toestemming voordat we iemand een Commercially Electronic Message ('CEM' zoals gedefinieerd in de CASL) sturen.

Tracking op externe websites

We kunnen uw surfgedrag nagaan wanneer u de website van een partner bezoekt. We kunnen ook Google Analytics of een andere analysetool gebruiken om uw surfgedrag en persoonlijke informatie op andere, niet-gerelateerde websites na te gaan. Aan de hand daarvan kunt u op andere websites worden geïdentificeerd.

Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Anoniem surfen

Deze Website past zich niet aan aan de instelling van enige optie voor anoniem surfen in uw browser.

Cookies

Zie ons Cookiebeleid hieronder als (hiermee door verwijzing opgenomen) voor meer informatie.

Persoonlijke informatie van derden en gevoelige informatie

Als u persoonlijke informatie van derden naar deze Website opstuurt, dient u dat alleen te doen als u daarvoor toestemming hebt gekregen van de betreffende partijen. We gaan er derhalve van uit dat u toestemming hebt gekregen om persoonlijke informatie naar deze Website te sturen. We vragen van u dat u zonder specifiek verzoek daartoe geen gevoelige informatie over uzelf of derden opstuurt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, burgerservicenummers of ID-nummers, etniciteit, lidmaatschap van politieke partijen of andere gevoelige informatie. 

Uw recht op het inzien van persoonlijke informatie

In de meeste gevallen en in alle gevallen waarin we daartoe van rechtswege verplicht zijn, geven we individuen het recht om de door ons over hen opgeslagen persoonlijke informatie in te zien en aan te passen. Als u vragen hebt over persoonlijke informatie die we over u hebben opgeslagen, kunt u contact met ons opnemen (zie het gedeelte Contact, hieronder). We behouden ons het recht voor om bewijs van uw identiteit te verlangen voordat we ingaan op een dergelijk inzageverzoek. Voor ingezetenen van de Europese Unie (EU) of Zwitserland, zie het gedeelte NALEVING EU-VS- en AMERIKAANS-ZWITSERS PRIVACYSCHILD voor uw rechten op toegang tot persoonlijke informatie.

Hoe veilig is uw informatie?

We hebben gepaste maatregelen getroffen om de servers waarop uw informatie wordt opgeslagen te beveiligen en te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, door het implementeren van fysieke beveiliging op de locatie waar de servers zijn ondergebracht en het treffen van de in de branche gebruikelijke technologische maatregelen, zoals firewalls, inbraakdetectiesystemen, server- en databasebeveiliging en andere methoden om niet-geautoriseerde servertoegang op afstand te voorkomen. 

Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht op internet volledig worden beveiligd. Ondanks onze inspanningen om gegevensoverdrachten van en naar onze servers te beveiligen, kunnen we geen garanties bieden. Er bestaat altijd een kans op niet-geautoriseerde toegang tot de informatie die u naar ons opstuurt.

Andere LHH websites

LHH biedt ook andere online tools en diensten aan, via websites met een eigen privacybeleid. Gebruikers moeten zich daarvan bewust zijn en vóór gebruik van die websites het betreffende privacybeleid goed doornemen. Ook voor een andere URL met hetzelfde second-level-domein van 'lhh' kan een afwijkend privacybeleid gelden. Het is aan u om dat beleid te controleren.

Contact

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Via e-mail:

Lee Hecht Harrison, LLC

2301 Lucien Way, Suite 325

Maitland, Florida 32751 Verenigde Staten van Amerika

We verzoeken u het volgende in de onderwerpsregel te vermelden: privacy query

Via e-mail:

[email protected]

Definitie 'EU'

Elke verwijzing in dit Privacybeleid naar 'EU', 'E.U.' of 'Europese Unie' houdt in: de Europese Unie en IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. © Lee Hecht Harrison 2017 Alle rechten voorbehouden.

 

 

We’helpen je snel een nieuwe baan of carrière te vinden.
 
We hebben meer dan 30.000.000 mensen over de hele wereld geholpen bij het vinden van een nieuwe baan. Met duizenden banen in jouw branche, connecties met meer dan 7.000 werkgevers en recruiters, en meer dan 3,000 loopbaancoaches, hebben we alles wat jij nodig hebt om jouw ideale nieuwe baan of loopbaan te vinden.

Registreer om aan de slag te gaan Of Registeren met een ID Of

Inloggen bij het Career Resource Network® hier.